Pan fo dannedd yn sensitif neu yn boenus wrth fwyta neu yfed, gallant fod yn dangos symptomau o bydredd neu dorri yn y dannedd. Mae angen llenwadau i adfer y dant, amddiffyn y nerf a lleihau’r perygl o driniaeth sianel y gwreiddyn.
Mae llawer o ddeunyddiau a thechnegau ataliol ar gael, a’r rhai mwyaf cyffredin yw llenwadau cyfansawdd, llenwadau amalgam a selyddion rhychau.

Llenwadau Cyfansawdd

Deunydd o liw dannedd yw llenwadau cyfansawdd a ddefnyddir fel ateb modern i drwsio dannedd a’u hadfer i iechyd. Manteision llenwadau cyfansawdd yw eu bod yn cael eu cyfatebu i liw naturiol eich dannedd, gan wneud iddynt edrych yn dda, bod yn gryf a gweithio. Mae modd defnyddio deunyddiau cyfansawdd hefyd i wneud gwelliannau cosmetig i’r wên, a elwir yn adeiladu cyfansawdd. Mae hyn yn golygu bod modd cau bylchau rhwng dannedd a newid ffurf y dannedd yn gosmetig.

Llenwadau Amalgam

Mae amalgam deintyddol yn gymysgedd o arian byw, arian, tun a chopr. Defnyddiwyd y gymysgedd hon ers blynyddoedd am ei fod yn wydn ac yn hawdd ei ddefnyddio fel deunydd llenwi.
Dyma fanteision mawr llenwadau amalgam :

  • Maent o liw arian ac yn gwneud i’ch dannedd naturiol edrych yn llwyd
  • Peryglir strwythur y dannedd iach i wneud lle digon mawr i ddal llenwad amalgam
  • Pryderon am effeithiau arian byw ac alergeddau posib

Llenwadau heb Amalgam

Rydym yn cynnig technegau modern yn lle llenwadau amalgam arian byw oherwydd gwell iechyd y geg a dewis estheteg. Gallwn roi deunydd cyfansawdd o liw’r dannedd (heb arian byw) fydd yn ategu lliw eich dannedd ac yn gwella eich gwên.

Selyddion Rhychau

Mae selyddion rhychau yn cael eu defnyddio i atal craciau a phydredd rhag ffurfio wrth i ddannedd dyfu. Gall gronynnau bwyd weithiau gael eu dal yn y mannau hyn, ac er mwyn trin y broblem gyffredin hon, bydd angen selydd rhychau. Mae diferyn bach yn cael ei roi ar y fan sydd yn caledu pan gaiff ei selio â golau llachar; mae’r sêl yn amddiffyn y dant rhag mwy o bydredd, ac fe’i defnyddir gyda phlant ac oedolion.

Replacing Old Fillings

Replacing Old Fillings

Fillings - Broken Tooth

Fillings - Broken Tooth

Fillings - Sensitivity

Fillings - Sensitivity

Diastemas Fillings

Diastemas Fillings